Handelsbetingelser

Generelt

Enhver leverance/ydelse fra DC Råstoffer sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre DC Råstoffer skriftligt har accepteret disse.

DC Råstoffer udfører arbejde på/ved danske havne i.h.t. DHAB2007 med mindre disse er fraveget nedenfor eller ved udtrykkelig skriftlig aftale.

DC Råstoffer opbevarer genstande for kunder (“speditørlignende arbejde”) i.h.t. NSAB2000, med mindre disse er fraveget nedenfor eller ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Tilbud og priser

Tilbud afgivet af DC Råstoffer er bindende i 30 dage fra tilbuddets dato. DC Råstoffer forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser og vilkår, når ændringen kan begrundes i udefra kommende forhold, f.eks. indgreb fra myndighedernes side eller lovgivningstiltag, stigende råvarepriser eller andre forhold udenfor DC Råstoffers indflydelse.

Priserne er eksklusiv det til enhver tid gældende produktionsvederlag på sømaterialer og råstofafgift til staten. Priserne er endvidere eksklusiv moms.

Mængder opgøres i tons. Omregningsfaktoren for vægtfylde er vejledende.

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer.

En aftale er først indgået, når der foreligger ordrebekræftelse fra DC Råstoffer, eller når DC Råstoffer på anden vis skriftligt har bekræftet aftaleindgåelsen.

Levering

Bil

Materialer leveres ab plads frit på bil. Læssegebyr for trailersalg dog kr. 200,00 inkl. moms. I Kalundborg dog kr. 100,00 inkl. moms.

Skib

Materialer leveres ab skib frit losset i skibet. Pris og mængde er baseret på faste antal m3 i lasten pr. skib. Ventetid afregnes med kr. 2.000 pr. påbegyndt time.

 

Betaling

Betalingsbetingelser for kontokunder er fakturadato plus 15 dage netto. Hvis kunden ikke betaler fakturaen i rette tid, kan DC Råstoffer fra forfaldsdagen beregne et rykkergebyr på 100,00 kr. og efter eget valg morarenter på 1,5% pr. påbegyndt måned eller renter i overensstemmelse med renteloven. Ved forsinket betaling kan DC Råstoffer kræve alle tilgodehavender hos kunden betalt straks samt, at fremtidige leveringer udelukkende sker ved forudbetaling. DC Råstoffer kan til enhver tid kræve bevis for kundens betalingsevne. DC Råstoffer kan nægte enhver levering til kunden indtil dokumentation er DC Råstoffer i hænde.

Minimumsekspedition er kr. 500,- inkl. moms. Faktura under dette beløb tillægges læsse- og faktureringsgebyr på kr. 80,-.

Vilkår for aflæsning

Aflæsning må kun foretages indenfor normal arbejdstid ved forudgående henvendelse i ekspeditionen, hvor der føres kontrol med hvert læs. Der må kun aflæses produkter iht. DC Råstoffers til enhver tid gældende miljøgodkendelse, der efter ønske fra kunden kan udleveres. Ansvaret herfor er kundens. Ved produkternes ankomst til pladsen foretages en modtagekontrol og registrering af disse. Modtagekontrollen skal sikre, at der alene tilføres de produkter, der er tilladelse til at bearbejde på pladsen. Personalet i ekspeditionen forestår indvejning, og der foretages en visuel kontrol på pladsen. Der indhentes oplysninger om art, type, oprindelse (kilde), kommune og afhænderens identitet. Personalets anvisninger skal altid følges. Produkttyper som ikke må modtages på anlægget afvises. Omkostninger ved fraførslen af produkter, der ikke lovligt kan modtages af DC Råstoffer afholdes af kunden.

Ved underskrift på følgesedlen bekræfter chaufføren oplysningernes rigtighed. Evt. reklamationer skal være fremsat senest 5 dage fra følgesedlens dato. I tilfælde af grov eller gentagne overtrædelser af disse retningslinjer, herunder aflæsning af ulovlige produkttyper, manglende eller urigtige oplysninger om læssets karakter o. lign., forbeholdes retten til bortvisning fra pladsen.

Ved modtagelse af jord til oplagring og/eller bortskaffelse forbeholder DC Råstoffer sig ret til at opkræve a conto betaling svarende til de skønnede bortskaffelsesomkostninger eller alternativt, at der stilles bankgaranti for omkostningerne.

 

Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af DC Råstoffer efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 5 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor DC Råstoffer. DC Råstoffer skal uden ugrundet ophold meddele kunden om ændringer i leveringstiden.

Kvalitet

Med mindre andet specifikt er aftalt, ydes der ingen garanti for leverede varers ensartedhed eller kornkurver.

Mangler og reklamation

Ved levering skal kunden straks, og senest inden 5 arbejdsdage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks efter manglen er eller burde være opdaget give DC Råstoffer meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Efter DC Råstoffers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret kunden. DC Råstoffers mangelsansvar er altid begrænset hertil. Har kunden ikke inden 1 måned efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor DC Råstoffer, kan kunden ikke senere gøre den gældende.

Returnering (aftalt eller ved mangler)

Køber afholder samtlige omkostninger til transport i forbindelse med varens returnering til DC Råstoffer. For modtagelse af returvarer beregnes et gebyr på kr. 300,00 pr. læs.

Generel ansvarsbegrænsning – mangler og ansvar

Ved mangler og alle typer for ansvar, herunder skade på gods, ingrediensforhold og produktansvar gælder følgende ansvarsbegrænsninger:

DC Råstoffer er ikke erstatningsansvarlig over for kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om DC Råstoffer er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, såfremt DC Råstoffer har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

Skade på gods – yderligere ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører DC Råstoffers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er kunden alene berettiget til erstatning for direkte tab med de ansvarsbegrænsninger, der fremgår oven for og af de yderligere begrænsninger, der måtte være indeholdt i DHAB2007 og NSAB2000. Herudover gælder tillige følgende:

Produktansvar inkl. ingredienstilfælde – yderligere ansvarsbegrænsning

For produktansvar hæfter DC Råstoffer og/eller er DC Råstoffer ansvarlig som udgangspunkt i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette DC Råstoffer, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor kunden.

For tingsskade er DC Råstoffers ansvar begrænset til Euro 1.000.000 pr. skade. Herudover er DC Råstoffers ansvar for skade på gods i DC Råstoffers varetægt begrænset til Euro 50.000 pr. skade.

Bliver DC Råstoffer sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Force majeure

DC Råstoffer er ikke erstatningsansvarlig over for kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse og ligger uden for DC Råstoffers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, forurening, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes DC Råstoffer samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.